Chính sách giao hàng

Chính sách giao hàng
19/04/2024 02:29 PM 52 Lượt xem

  1. Biểu phí chung (Đơn vị: VNĐ)


    
   Nội tỉnh
   (*)
  Hà Nội, Hồ Chí Minh
  Nội miền
  Hà Nội → M.Bắc
  Hồ Chí Minh → M.Nam 
   Đặc biệt
  Hà Nội ↔ Đà Nẵng  ↔
  Hồ Chí Minh
   Liên miền
  Hà Nội → M.Trung - Nam
  Hồ Chí Minh→ M.Trung – Bắc
   Chuẩn  Nhanh  Chuẩn Nhanh 
   Nội thành & Ngoại thành

   22.000
   3kg

   30.000
   0,5kg
   30.000
   0,5kg
   33.000
   0,5kg 
   30 - 32.000
   0,5kg
   35.000
  0,5kg
   Huyện, xã  30.000  35.000   40.000  44.000  37 - 40.000  50.000
   0,5kg tiếp theo  2.500  2.500  5.000  10000  5.000  10.000
   Thời gian giao  6h  24h  3 - 4 ngày  24h  3 - 5 ngày  Giao 48h 

  2. Biểu phí chuẩn cho đơn hàng nhẹ <= 0.2 kg (Đơn vị: VNĐ)

     Nội tỉnh
   (*)
  Hà Nội, Hồ Chí Minh
   Nội miền
  Hà Nội → M.Bắc
  Hồ Chí Minh → M.Nam
  Đặc biệt
  Hà Nội ↔ Đà Nẵng  ↔
  Hồ Chí Minh 
  Liên miền
  Hà Nội → M.Trung - Nam
  Hồ Chí Minh→ M.Trung – Bắc 
   Nội thành & Ngoại thành  18.000  25.000  25.000  25 - 27.000
   Huyện, xã  25.000  35.000  35.000  35 - 37.000
   Thời gian giao  6h   24h   3 - 4 ngày 3 - 5 ngày