Chính sách giao hàng

1. Biểu phí chung (Đơn vị: VNĐ)


  
 Nội tỉnh
 (*)
Hà Nội, Hồ Chí Minh
Nội miền
Hà Nội → M.Bắc
Hồ Chí Minh → M.Nam 
 Đặc biệt
Hà Nội ↔ Đà Nẵng  ↔
Hồ Chí Minh
 Liên miền
Hà Nội → M.Trung - Nam
Hồ Chí Minh→ M.Trung – Bắc
 Chuẩn  Nhanh  Chuẩn Nhanh 
 Nội thành & Ngoại thành

 22.000
 3kg

 30.000
 0,5kg
 30.000
 0,5kg
 33.000
 0,5kg 
 30 - 32.000
 0,5kg
 35.000
0,5kg
 Huyện, xã  30.000  35.000   40.000  44.000  37 - 40.000  50.000
 0,5kg tiếp theo  2.500  2.500  5.000  10000  5.000  10.000
 Thời gian giao  6h  24h  3 - 4 ngày  24h  3 - 5 ngày  Giao 48h 

2. Biểu phí chuẩn cho đơn hàng nhẹ <= 0.2 kg (Đơn vị: VNĐ)

   Nội tỉnh
 (*)
Hà Nội, Hồ Chí Minh
 Nội miền
Hà Nội → M.Bắc
Hồ Chí Minh → M.Nam
Đặc biệt
Hà Nội ↔ Đà Nẵng  ↔
Hồ Chí Minh 
Liên miền
Hà Nội → M.Trung - Nam
Hồ Chí Minh→ M.Trung – Bắc 
 Nội thành & Ngoại thành  18.000  25.000  25.000  25 - 27.000
 Huyện, xã  25.000  35.000  35.000  35 - 37.000
 Thời gian giao  6h   24h   3 - 4 ngày 3 - 5 ngày